Xe ủi đất

  1. CLD140-2(S) Độ rộng rãnh(mm): 500/1020
   Đầu ra định mức(KW): 103
   Trọng lượng vận hành(Kg): 15800/17300
  1. CLD160 Độ rộng rãnh(mm): 500
   Đầu ra định mức(KW): 131
   Trọng lượng vận hành(Kg): 17500
  1. CLD160S Độ rộng rãnh(mm): 1100
   Đầu ra định mức(KW): 131
   Trọng lượng vận hành(Kg): 18460
  1. CLD230 Độ rộng rãnh(mm): 560
   Đầu ra định mức(KW): 179
   Trọng lượng vận hành(Kg): 24220
  1. CLD230F Độ rộng rãnh(mm): 560
   Đầu ra định mức(KW): 179
   Trọng lượng vận hành(Kg): 25500
  1. CLD230S Độ rộng rãnh(mm): 1000
   Đầu ra định mức(KW): 179
   Trọng lượng vận hành(Kg): 26920
  1. CLD320 Độ rộng rãnh(mm): 560
   Đầu ra định mức(KW): 257
   Trọng lượng vận hành(Kg): 37200
  1. CLD410Y-1 Độ rộng rãnh(mm): 610
   Đầu ra định mức(KW): 306
   Trọng lượng vận hành(Kg): 49500
  1. CLT80-3 Độ rộng rãnh(mm): 400
   Đầu ra định mức(KW): 70
   Trọng lượng vận hành(Kg): 8600
  1. CLTS80-3 Độ rộng rãnh(mm): 600
   Đầu ra định mức(KW): 70
   Trọng lượng vận hành(Kg): 9000
  1. CLTS100-3 Độ rộng rãnh(mm): 720
   Đầu ra định mức(KW): 95
   Trọng lượng vận hành(Kg): 11360
  1. CLT100G-3 Độ rộng rãnh(mm): 450
   Đầu ra định mức(KW): 95
   Trọng lượng vận hành(Kg): 10400
  1. CLTS100L-3 Độ rộng rãnh(mm): 800
   Đầu ra định mức(KW): 95
   Trọng lượng vận hành(Kg): 10850
  1. CLTS120 Độ rộng rãnh(mm): 720
   Đầu ra định mức(KW): 115
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13500
  1. CLT120N Độ rộng rãnh(mm): 500
   Đầu ra định mức(KW): 115
   Trọng lượng vận hành(Kg): 13000
  1. CLT160-5 Độ rộng rãnh(mm): 510
   Đầu ra định mức(KW): 131
   Trọng lượng vận hành(Kg): 17000